Kontakt
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży

doradca podatkowy, radca prawny
Partner
Phone: +48 22 244 00 20
E-Mail

Na tej stronie znajdą Państwo wypowiedzi i komentarze na temat działalności firmy Rödl & Partner. Tu także mogą Państwo znaleźć wypowiedzi naszych pracowników.

Grudzień 2016

30.12.2016 | Rzeczpospolita

Przesłanki wygaśnięcia pozwolenia na rozbiórkę

Utrata przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w czasie prowadzenia rozbiórki obiektu daje podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. W takiej sytuacji nie jest możliwe wykonanie decyzji przez inwestora, co czyni ją bezprzedmiotową, ponadto stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie społecznym (ma wpływ na pewność obrotu prawnego nieruchomością), jak również w interesie właściciela nieruchomości.

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
30.12.2016 | Rzeczpospolita

Brak efektywności jako przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy

Ocena zasadności przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy określonej jako brak efektywności pracy nie powinna być dokonywana bez uwzględnienia dotychczasowego sposobu realizacji obowiązków przez długoletniego pracownika. Mimo braku ustawowego ograniczenia możliwości wypowiedzenia umowy o pracę terminem biegnącym od ujawnienia przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy, przyczyna ta nie może utracić waloru aktualności.

Dobrawa 
Szymlik-Aksamit, LL.M., radca prawny, 
Rödl & Partner Warszawa Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
28.12.2016 | Rzeczpospolita

Kończymy cykl „Zamknięcie roku"

Magdalena Ludwiczak, biegły rewident Poznań, Partner w Rödl & Partner ›››

 
28.12.2016 | Rzeczpospolita

Księgowe zamknięcie roku w firmie - terminy i formalności

Część czynności związanych z zamknięciem roku firmy mogą mieć już za sobą – np. inwentaryzację. Jednak jest jeszcze wiele zadań do wykonania. O jakich datach i formalnościach trzeba pamiętać?

Tomasz Martyniuk biegły rewident Poznań ›››

 
23.12.2016 | Rzeczpospolita

Przedawnienie roszczeń po zmianie przeznaczenia nieruchomości

Roszczenie o odszkodowanie albo wykupienie nieruchomości, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego (jego zmianą) korzystanie z nieruchomości (jej części) w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, ulega przedawnieniu 10-letniemu.

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ››› ›››

 
23.12.2016 | Rzeczpospolita

Bez wymogów formalnych przy podejmowaniu uchwały w spółce z o.o.

Uchybienia formalne przy głosowaniu uchwał na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. nie muszą mieć wpływu na jej ważność, gdy większość udziałowców opowiada się za jej przyjęciem.

Jarosław Kamiński, Senior Associate, adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
21.12.2016 | Rzeczpospolita

Nowy system księgowy w firmie - jak się przygotować do wdrożenia

Wsparcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie spółki może ograniczyć ryzyko ewentualnych błędów przy wdrażaniu i adaptacji nowego oprogramowania w firmie.

Bartosz Sowiński, biegły rewident Warszawa, Associate Partner w Rödl & Partner oraz Konrad Mikołajczyk, Starszy konsultant, dział audyt Warszawa w Rödl & Partner ›››

 
21.12.2016 | Rzeczpospolita

Skutki podatkowe udzielenia pożyczki spółce komandytowej przez jej wspólnika

Dla rozliczeń podatkowych ma znaczenie czy pożyczkodawca jest wspólnikiem oraz to, czy umowa przewiduje wynagrodzenie w postaci odsetek. Niestety, brak jednolitego stanowiska organów i sądów utrudnia rozstrzygnięcie tej kwestii.

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
16.12.2016 | Rzeczpospolita

Przedwczesne wniesienie skargi kasacyjnej - skutki

Skarga kasacyjna wniesiona przed doręczeniem odpisu orzeczenia sądu drugiej instancji z uzasadnieniem stronie lub pełnomocnikowi podlega odrzuceniu.

Michał Prokop, adwokat i menedżer Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
16.12.2016 | Rzeczpospolita

Zasady ujawniania budynków w księdze wieczystej - orzeczenie Sądu Najwyższego

Trwale związane z gruntem budynki nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności, lecz są jego częściami składowymi. Nie ma podstaw do dokonania wpisu w księdze wieczystej budynku, który nie jest odrębną od gruntu nieruchomością.

Agnieszka Kosińska, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
14.12.2016 | Rzeczpospolita

Księgowość: forward i ustalenie ceny waluty

Nabyte aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień ich nabycia według ceny nabycia, jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu. Drugostronnie zapisuje się tę operację jako pozostałe rozrachunki.

Andrzej Niewiarowski, biegły rewident, Kierownik projektu, biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
14.12.2016 | Rzeczpospolita

Swap zabezpieczy stopy procentowe i kurs

Odsetki zmienne, które spółka wypłaci bankowi zagranicznemu, są dla niego przychodem. Należy więc rozważyć pobranie podatku u źródła w stawce 20 proc., chyba że pomiędzy krajami obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Andrzej Niewiarowski, biegły rewident, Kierownik projektu, biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
14.12.2016 | Rzeczpospolita

Na czym polegają opcje walutowe

Ceną nabycia opcji jest premia, którą zapłacił za nią nabywca. Pozostaje ona na koncie krótkoterminowych aktywów finansowych do czasu rozliczenia transakcji, tj. jej wygaśnięcia lub zbycia.

Andrzej Niewiarowski, biegły rewident, Kierownik projektu, biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
14.12.2016 | Rzeczpospolita

Rachunkowość instrumentów finansowych, a zarządzanie ryzykiem walutowym

Rozwój i popularyzacja derywatów zmusza księgowych do pogłębionej analizy tego zagadnienia. Rachunkowość instrumentów finansowych staje się coraz bardziej istotnym elementem nowoczesnej rachunkowości finansowej.

Andrzej Niewiarowski, biegły rewident, Kierownik projektu, biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
9.12.2016 | Rzeczpospolita

Naruszanie zakazu konkurencji

W przypadku ciągłego naruszania obowiązku pracowniczego polegającego na prowadzeniu zakazanej w umowie o pracę działalności konkurencyjnej bieg miesięcznego terminu na rozwiązanie umowy o pracę, określonego w art. 52 § 2 kp, rozpoczyna się z chwilą ustania stanu naruszenia – tj. zaprzestania przez pracownika prowadzenia konkurencyjnej działalności.

Dobrawa Szymlik-Aksamit, LL.M., radca prawny, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
9.12.2016 | Rzeczpospolita

Kiedy oświadczenie o potrąceniu jest skuteczne

Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności powinno być złożone dłużnikowi wzajemnemu osobiście. Doręczenie pisma procesowego zawierającego takie oświadczenie pełnomocnikowi procesowemu dłużnika wzajemnego nie wywiera skutków przewidzianych w art. 61 § 1 zd. pierwsze Kodeksu cywilnego.

Aleksander Adamus, Senior Associate, radca prawny biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
9.12.2016 | Rzeczpospolita

Ile zapłaci przedsiębiorca za odwołany lot

Przewoźnik lotniczy w pewnych okolicznościach musi zaoferowac pasażerowi opiekę, odszkodowanie, zwrot należności lub nawet zmianę planów podróży. Kiedy tak się dzieje?

Przemysław Rogiński, prawnik Gdańsk Rödl & Partner ›››

 
7.12.2016 | Rzeczpospolita

Sprawozdania finansowe: jak korygować błędy popełnione w poprzednich latach

W przypadku ujawnienia błędu popełnionego w już zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym konieczne jest jego prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego. Korekta zależy m.in. od przyjętego poziomu istotności.

Marcin Jarosz, biegły rewident Wrocław, Manager w Rödl & Partner oraz Grzegorz Mosór, biegły rewident Wrocław ›››

 
7.12.2016 | Rzeczpospolita

Czego nie wolno pominąć przy wycenie zapasów

Prawidłowe i rzetelne określenie wartości zapasów na dzień bilansowy wymaga ich znajomości, aby sprawnie identyfikować ryzyka związane z ich posiadaniem, zużywaniem czy dystrybucją.

Małgorzata Guzińska-Błońska, biegły rewident Gdańsk, Associate Partner w Rödl & Partner ›››

 
7.12.2016 | Rzeczpospolita

Podatek odroczony - jak liczyć?

Rozpoznawanie przychodów i kosztów w różnych okresach na potrzeby bilansowe i wynikające z ustawy o CIT to jedna z przyczyn powstania przejściowych różnic w wartości księgowej i podatkowej aktywów i pasywów.

Magdalena Ludwiczak, biegły rewident Poznań, Partner w Rödl & Partner oraz Tomasz Martyniuk biegły rewident Poznań ›››

 
2.12.2016 | Rzeczpospolita

Odpowiedzialność organizatora przetargu za niezawarcie umowy

Osoba, która wygrała przetarg, ale umowy nie zawarła z winy organizatora, może domagać się od niego odszkodowania obejmującego nie tylko rzeczywistą szkodę, ale także utracone korzyści.

Marta Wiśniewska, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Grudzień 2016 | Monitor Podatkowy

Rozliczenie straty likwidowanego oddziału na Słowacji

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Grudzień 2016 | Monitor Podatkowy

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki bez wynagrodzenia a przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Listopad 2016

30.11.2016 | Rzeczpospolita

Firmowe zasady rozliczania podróży służbowych mogą uprościć kwestie podatkowo-księgowe

Pracodawcy nie są świadomi możliwości ustanowienia warunków wypłacania należności z tytułu wykonywania przez pracowników obowiązków poza miejscem pracy np. w regulaminie wynagradzania. Może to uprościć kwestie podatkowo-księgowe.

Piotr Derylak, biegły rewident Kraków, Senior Associate w Rödl & Partner ›››

 
28.11.2016 | Rzeczpospolita

Zerowa stawka VAT dla przemysłu okrętowego od 1 stycznia 2017

Za miesiąc zostanie rozszerzony katalog statków, których dostawa oraz import będą opodatkowane na korzystniejszych zasadach. Obejmie on wszelkie jednostki pływające używane do żeglugi, celów handlowych, przemysłowych i połowów.

Przemysław Rusak, konsultant podatkowy – księgowość Gdańsk Rödl & Partner ›››

 
25.11.2016 | Rzeczpospolita

Reprezentacja spółki w sprawach pracowniczych - stosować kodeks spółek czy kodeks pracy

O tym, czy osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu prawa handlowego mogą w imieniu pracodawcy – podejmować czynności w sprawach z zakresu prawa pracy nie decydują przepisy prawa handlowego, ale co do zasady art. 31 Kodeksu pracy, który jest normą szczególną wobec przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Michał Bąk, młodszy prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
25.11.2016 | Rzeczpospolita

Prokura łączna: drugą osobą w prokurze łącznej musi być prokurent

Skoro prokura łączna polega na tym, że do skuteczności złożenia oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch prokurentów łącznych, to drugą osobą w prokurze łącznej nie może być inna osoba niż prokurent.

Joanna Górniak, radca prawny Poznań Rödl & Partner ›››

 
23.11.2016 | Rzeczpospolita

Jak zmieniły się zasady sporządzania sprawozdań skonsolidowanych

Po nowelizacji przepisów obowiązują nowe definicje kategorii podmiotów powiązanych i zależności między nimi. Inaczej ustala się możliwość zwolnienia z konsolidacji na podstawie sumy aktywów, przychodów ze sprzedaży i zatrudnienia.

Anna Truszczyńska, Rödl & Partner kierownik projektu, audyt Wrocław ›››

 
18.11.2016 | Rzeczpospolita

Kiedy udziały w spółce z o.o. stanowią majątek wspólny małżonków - wyrok SN

Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.

Wojciech Paryś, prawnik biuro Rödl & Partner Poznań. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
18.11.2016 | Rzeczpospolita

Odszkodowanie za działkę pod drogę publiczną

O słusznym odszkodowaniu można mówić nie tylko, gdy odpowiada co do wysokości wartości rynkowej, ale także, gdy jest ustalone w rozsądnym terminie od przejścia prawa własności.

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
16.11.2016 | Rzeczpospolita

Które firmy sporządzą uproszczone sprawozdanie za 2016 r.

Suma bilansowa, przychody i zatrudnienie to wielkości, które w kolejnych latach mogą się znacznie zmieniać. Przekroczenie progów ustalonych dla jednostek mikro nie przekreśla jednak automatycznie możliwości stosowania uproszczeń.

Katarzyna Grzeganek, audyt Gliwice, Senior Associate w Rödl & Partner ›››

 
16.11.2016 | Rzeczpospolita

Spis z natury: firmy dostały praktyczne wskazówki

Stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów uzupełnia skąpe wytyczne z przepisów bilansowych oraz zbiera dobre praktyki wypracowane w tym zakresie.

Agata Pietraszko, biegły rewident Warszawa, Senior Associate w Rödl & Partner ›››

 
16.11.2016 | Rzeczpospolita

Spis z natury: kierownik powołuje komisję

Zadaniem komisji jest organizacja spisu z natury, jego przeprowadzenie, wyjaśnienie przyczyn powstania ewentualnych niedoborów bądź nadwyżek oraz przedłożenie zarządowi propozycji ich rozliczenia.

Agata Pietraszko, biegły rewident Warszawa, Senior Associate w Rödl & Partner ›››

 
16.11.2016 | Rzeczpospolita

Spis z natury: skanery znacznie ułatwią liczenie

Inwentaryzacja drogą spisu z natury wspomagana informatycznie wymaga wcześniejszego uzgodnienia symboli, jednostek miary i lokalizacji towarów w magazynie między urządzeniami a centralną bazą danych.

Agata Pietraszko, biegły rewident Warszawa, Senior Associate w Rödl & Partner ›››

 
9.11.2016 | Rzeczpospolita

Rachunkowość: kto może skorzystać z uproszczeń

Zbliżający się koniec roku jest dobrym okresem na zastanowienie się, czy skorzystać z możliwości stosowania uproszczeń, jakie nowelizacja ustawy o rachunkowości z 2015 r. dała jednostkom uznawanym za małe.

Halina Geremek, Senior Associate w Rödl & Partner Poznań ›››

 
9.11.2016 | Rzeczpospolita

Są zagadnienia, które co roku wywołują wątpliwości

Podobnie jak w ubiegłym roku specjaliści z Rödl & Partner chcieliby podzielić się z Czytelnikami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie tzw. rachunkowego zamknięcia roku. Jest to proces długotrwały, do którego już teraz większość firm się przygotowuje, tak aby wszystkie elementy i procedury zostały wykonane w odpowiednim czasie i ułożyły się w jedną całość.

Magdalena Ludwiczak, biegły rewident, partner w Rödl & Partner. ›››

 
5.11.2016 | Gazeta Samorządu i Administracji

Na co gmina powinna zwrócić uwagę zawierając umowę o roboty budowlane

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
4.11.2016 | Rzeczpospolita

Nieważność umowy o zakazie konkurencji - wyrok Sądu Najwyższego

Brak przyczyny uzasadniającej podpisanie umowy o zakazie konkurencji z radcą prawnym wykonującym obsługę prawną pracodawcy powoduje jej nieważność, a radca prawny nie może skutecznie dochodzić od pracodawcy zapłaty odszkodowania za powstrzymanie się od czynności konkurencyjnych na gruncie przepisów o niewykonaniu zobowiązania.

Dobrawa 
Szymlik-Aksamit, LL.M., radca prawny, 
Rödl & Partner Warszawa Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
4.11.2016 | Rzeczpospolita

Wniosek o częściowe zwolnienie z kosztów sądowych - wyrok Sądu Najwyższego

Jeżeli w terminie biegnącym do uiszczenia opłaty złożony zostanie wniosek o częściowe zwolnienie z kosztów sądowych, to przerywa on bieg terminu do wniesienia opłaty w całości, a nie jedynie w części objętej tym wnioskiem.

Izabela Kwacz prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Listopad 2016 | Monitor Podatkowy

Ściślejsze powiązania osobiste z danym krajem jako decydujące kryterium ustalenia rezydencji podatkowej danej osoby

Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Kraków ›››

 
Listopad 2016 | Monitor Podatkowy

PCC od umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Październik 2016

21.10.2016 | Rzeczpospolita

Reprezentacja spółki komandytowej

Jeżeli spółka z o.o. będąca komplementariuszem ma jednego lub więcej prokurentów, to w imieniu spółki komandytowej w ramach jej reprezentacji przez tego komplementariusza mogą działać nie tylko członkowie zarządu spółki z o.o., ale i – jeżeli ma zastosowanie art. 205 § 1 k.s.h. – członek zarządu i prokurent, jak też prokurent (w przypadku prokury oddzielnej) lub dwóch bądź więcej prokurentów (w przypadku prokury łącznej).

Gabriela Izworska, prawnik w krakowskim biurze Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
21.10.2016 | Rzeczpospolita

Wykład jako przedmiot umowy o dzieło

Umowa o przeprowadzenie wykładu może być uznana za umowę o dzieło, jeżeli wykład dotyczy ściśle określonego tematu, a warunki kontraktu poddają się weryfikacji w zakresie wykonania jej zgodnie z zamówieniem. Wynagrodzenie z umowy o dzieło określa się w sposób ryczałtowy lub kosztorysowy. Rozliczanie wynagrodzenia według stawek godzinowych przemawia za przyjęciem, że celem umowy nie było wykonanie dzieła, lecz powtarzalnej pracy za wynagrodzeniem ustalonym w jednostkach czasowych.

Patrycja Malesza, prawnik w warszawskim biurze Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
18.10.2016 | Rzeczpospolita - #RZECZoBIZNESIE

O zerwaniu negocjacji ws. Caracali

Gościem programu Michała Niewiadomskiego #RZECZoBIZNESIE był Rafał Bobkiewicz, radca prawny i Manager w Rödl & Partner. ›››

 
14.10.2016 | Rzeczpospolita

Przywrócenie posiadania nieruchomości niemożliwe po przeniesieniu na osobę trzecią

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy nie może być skutecznie dochodzone przeciwko osobie, która naruszyła jej posiadanie, jeżeli w toku sprawy przeniosła rzecz na inną osobę.

Grzegorz Gęborek, LL.M., radca prawny w gliwickim biurze Rödl & Partner ›››

 
14.10.2016 | Rzeczpospolita

Opłaty półkowe a czyn nieuczciwej konkurencji

W stosunkach handlowych między nabywcą prowadzącym sieć sklepów a dostawcą nie jest wyłączone uznanie zastrzeżonej w umowie premii pieniężnej uzależnionej od wielkości obrotów za rabat posprzedażowy niestanowiący opłaty przewidzianej w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. czynu nieuczciwej konkurencji).

Marta Wiśniewska, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
7.10.2016 | Rzeczpospolita

Droga konieczna, gdy grunt jest w użytkowaniu wieczystym

Sąd nie jest związany żądaniem wnioskodawcy ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, jeżeli uczestnik postępowania wniósł o ustanowienie tej służebności na prawie użytkowania wieczystego.

Tomasz Pleśniak, Senior Associate, biuro Rödl & Partner Wrocław radca prawny - doradztwo prawne Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
7.10.2016 | Rzeczpospolita

Wierzytelności: SN o tym, kto ponosi koszt wykonania zastępczego

Wierzyciel, który w postępowaniu sądowym otrzymał upoważnienie do wykonania czynności na koszt dłużnika, może żądać przyznania mu przez sąd sumy potrzebnej do wykonania tej czynności.

Anna Smagowicz-Tokarz, Associate Partner w Rödl & Partner, adwokat Kraków - doradztwo prawne Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
5.10.2016 | Gazeta Samorządu i Administracji

Jaki sposób ustalania wynagrodzenia dla spółki komunalnej wpływa na obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej

Marcin Jeliński, Senior Associate w Rödl & Partner, doradca podatkowy Warszawa. ›››

 
Październik 2016 | Monitor Podatkowy

Zbycie składnika majątku przed upływem roku od nabycia a korekta odpisów amortyzacyjnych

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Październik 2016 | Monitor Podatkowy

Ceny transferowe od 1.1.2017 r. – sumowanie wartości transakcji

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Wrzesień 2016

30.09.2016 | Rzeczpospolita

Umowy gospodarcze: zabezpieczenie a zasady współżycia społecznego

Umowa naruszająca zasady uczciwego obrotu oraz lojalności wobec kontrahenta może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.), w razie braku wystąpienia wyzysku lub niepowstania wszystkich jego przesłanek (art. 388 § 1 k.c.).

Agnieszka Kosińska, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
30.09.2016 | Rzeczpospolita

Ważność umowy o zakazie konkurencji

Nie można wyprowadzić wniosku o nieważności umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na podstawie wypłaty przez pracodawcę odszkodowania za okres karencji ustalonego w oparciu o zaniżoną podstawę jego obliczenia. Zastosowanie znajduje wówczas przepis ustawy określający minimalną wysokość odszkodowania.

Dobrawa 
Szymlik-Aksamit, LL.M., radca prawny, 
Rödl & Partner Warszawa Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
29.09.2016 | Rzeczpospolita

Polska firma, wynagrodzenie z Niemiec

Polskie firmy muszą wynagradzać osoby pracujące za zachodnią granicą według tamtejszej minimalnej stawki, która wynosi 8,5 euro za godzinę. Jeśli naruszą te przepisy, nie unikną konsekwencji.

Dobrawa 
Szymlik-Aksamit, LL.M., radca prawny, 
Rödl & Partner Warszawa ›››

 
26.09.2016 | Rzeczpospolita

Jak rozliczać koszty między usługodawcą a usługobiorcą

Firmy coraz częściej nie zatrudniają pracowników na umowy o pracę, ale korzystają z usług podmiotów zewnętrznych. Ważne jest, aby już przy podpisywaniu umów wyraźnie ustalić sposób rozliczania dodatkowych opłat.

Anna Olszewska, Associate Partner i menedżer zespołu księgowości finansowej w Rödl & Partner w Warszawie ›››

 
23.09.2016 | Rzeczpospolita

Umowa o pracę z komplementariuszem

Brak jest przeciwwskazań do tego, aby wspólnik spółki osobowej zawarł ze spółką umowę o pracę i pobierał z tego tytułu wynagrodzenie, pod warunkiem, że zakres czynności objęty taką umową nie będzie pozostawał w zakresie działalności spółki.

Izabela Kwacz prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
23.09.2016 | Rzeczpospolita

Skutki braku obwieszczenia o decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego - wyrok NSA

Termin 12 miesięcy wyłączający dopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego rozpoczyna bieg bez względu na prawidłowość zawiadomienia wszystkich stron o jej wydaniu.

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
20.09.2016 | Gazeta Samorządu i Administracji

Dokumentacja cen transferowych w aspekcie transakcji realizowanych przez samorząd

Marcin Jeliński, Senior Associate w Rödl & Partner, doradca podatkowy Warszawa. ›››

 
16.09.2016 | Rzeczpospolita

Kiedy można rozłożyć na raty świadczenie

Postępowanie cywilne

Rozłożenie na raty świadczenia pieniężnego zależy od zaistnienia szczególnie uzasadnionego wypadku po stronie dłużnika, tj. gdy ze względu na stan majątkowy, rodzinny czy zdrowotny spełnienie przez niego świadczenia w sposób jednorazowy w pełnej wysokości i od razu byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Za jedynie przesądzającą nie może być uznana przesłanka w postaci złej kondycji finansowej podmiotu gospodarczego i niepowodzeń w tej działalności, w szczególności ponoszenie strat.

Michał Prokop, adwokat i menedżer Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
16.09.2016 | Rzeczpospolita

Zbieg postępowań o upadłość i rozwiązanie spółki

Prawo handlowe

Postępowanie sądowe o rozwiązanie spółki z o.o., wszczęte na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki, w trakcie którego została ogłoszona jej upadłość likwidacyjna, staje się bezprzedmiotowe dopiero z chwilą wykreślenia jej z rejestru.

Jarosław Hein, adwokat, doradca podatkowy i Associate Partner biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
9.09.2016 | Rzeczpospolita

Zbycie nieruchomości likwidowanej spółki z o.o.

W toku likwidacji spółki z o.o. nieruchomości mogą być zbywane tylko w drodze publicznej licytacji, zaś z wolnej ręki jedynie wtedy, gdy wspólnicy podejmą uchwałę o takim zbyciu i ustalą cenę zbycia. Zwolnienie od obowiązku licytacji może nastąpić tylko w drodze uchwały wspólników skierowanej do likwidatorów, a zatem wydanej w czasie likwidacji.

Aleksander Adamus, Senior Associate, radca prawny biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
9.09.2016 | Rzeczpospolita

Skuteczność żądania zamiany akcji

W przypadku już zgłoszonego roszczenia o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela na podstawie postanowienia statutu obowiązującego w chwili zgłoszenia roszczenia, późniejsza zmiana statutu na wykluczającą możliwość zamiany akcji nie jest skuteczna w tym znaczeniu, że uniemożliwia uwzględnienie już zgłoszonego roszczenia.

Jarosław Kamiński, Senior Associate, adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
9.09.2016 | Rzeczpospolita

Od zaakceptowania mediatora do ugody nie jest daleko

Porozumienie stron konfliktu w kwestii wyboru mediatora to pierwszy krok zmierzający do pojednania przedsiębiorców. Podkreśla ono znaczenie ich roli i samodzielności. Jest ważne również przy kształtowaniu treści ugody.

Karolina Jastrzębska, radca prawny w Rödl & Partner w Poznaniu. ›››

 
2.09.2016 | Rzeczpospolita

Wierzytelności: zagraniczny wyrok z klauzulą wykonalności a polska spółka cywilna

Klauzula wykonalności może być nadana wyłącznie przeciwko osobie wymienionej w tytule egzekucyjnym jako dłużnik. Nadanie zagranicznemu orzeczeniu wydanemu przeciwko spółce cywilnej klauzuli wykonalności wobec wspólników, nazwanych w wyroku osobami zarządzającymi spółką, prowadziłoby do niezgodnej z prawem zmiany w oznaczeniu podmiotu zobowiązanego do świadczenia.

Patrycja Malesza, prawnik w warszawskim biurze Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
2.09.2016 | Rzeczpospolita

Kaucja gwarancyjna w umowie o roboty budowlane

Rozstrzygnięcie, czy ustanowiona w umowie o roboty budowlane „kaucja gwarancyjna" pochodząca z wynagrodzenia należnego podwykonawcy, nadal stanowi część wynagrodzenia, czy też jej status prawny jest odmienny, wymaga każdorazowego odniesienia do konkretnej sytuacji (woli stron i zastosowanych w umowie konstrukcji prawnych); ustalenie jej charakteru prawnego rzutuje na zakres odpowiedzialności inwestora.

Marta Wiśniewska, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Wrzesień 2016 | Monitor Podatkowy

Darowizna komandytariusza na rzecz spółki komandytowej a przychód po stronie darczyńcy

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Wrzesień 2016 | Monitor Podatkowy

Połączenie spółek zależnych a prawo spółki dominującej do zwolnienia z opodatkowania dywidendy

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Sierpień 2016

31.08.2016 | Rzeczpospolita

Uzgodnione procedury - usługa audytora rzadko wykorzystywana

Uzgodnione procedury nie są badaniem ani przeglądem sprawozdania finansowego. Pozwalają skoncentrować się na wyselekcjonowanej przez zlecającą firmę kwestii, którą chce ona sprawdzić, korzystając z wiedzy i doświadczenia audytora. ›››

 
22.08.2016 | Rzeczpospolita

Przedsiębiorca zapłaci gotówką nie więcej niż 15 tys. zł

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy nie będą mogli zaliczyć do firmowych kosztów wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o wartości ponad 15 tys. zł została zrealizowana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Monika Bartosiewicz, Senior Associate, doradca podatkowy w Rödl & Partner w Warszawie. ›››

 
22.08.2016 | Rzeczpospolita

Farmy wiatrowe – czas liczyć straty i żądać odszkodowania

Inwestorzy zagraniczni, którym zmiany w prawie uniemożliwiły realizację przygotowanych już projektów budowy farm wiatrowych w Polsce, a tym samym pozbawiły ich możliwości czerpania z nich korzyści, mogą dochodzić odszkodowania od państwa polskiego.

Piotr Mrowiec, LL.M. Associate Partner, radca prawny, mediator, biuro Rödl & Partner Gdańsk oraz Rafał Bobkiewicz, LL.M. Manager, radca prawny, biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
19.08.2016 | Rzeczpospolita

Jakie wynagrodzenie dla inwestora, który spłacił podwykonawcę

Jeżeli w umowie między inwestorem a wykonawcą strony nie uregulowały wzajemnych rozliczeń na wypadek zapłaty przez któregokolwiek z nich całości wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, ponoszą odpowiedzialność za zapłatę w częściach równych. To oznacza, że inwestor, który zapłacił podwykonawcy całe wynagrodzenie, może żądać od wykonawcy jedynie połowy uiszczonej kwoty.

Tomasz Pleśniak, Senior Associate, radca prawny, biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
16.08.2016 | Rzeczpospolita

O zagranicznych inwestorach inwestujących w polskie farmy wiatrowe

Gościem programu RZECZoBIZNESIE - Michała Niewiadomskiego, był Rafał Bobkiewicz, Manager, radca prawny, biuro Rödl & Partner Warszawa. Rozmowa dotyczyła zagranicznych inwestorów inwestujących w polskie farmy wiatrowe. ›››

 
19.08.2016 | Rzeczpospolita

Obowiązek ponownego zatrudnienia po chorobie

Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika w okresie 6 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą może wykraczać także poza ten okres, jeżeli w tym czasie pracodawca nie przedstawił pracownikowi odpowiedniej oferty pracy, pomimo że miał taką możliwość. W takim wypadku pracownik może domagać się zatrudnienia na tym stanowisku również po upływie ww. okresu lub żądać odszkodowania za okres pozostawania bez pracy od dnia zgłoszenia powrotu do pracy.

Dobrawa Szymlik-Aksamit, LL.M., radca prawny, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
8.08.2016 | Rzeczpospolita

Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych - jak korzystać

1 lipca zaczęły obowiązywać przepisy ordynacji podatkowej o pełnomocnictwie ogólnym oraz dotyczące uruchomienia centralnego rejestru tych dokumentów.

Benita Soczewka-Piwowarczyk, Associate Partner biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
5.08.2016 | Gazeta Samorządu i Administracji

Nowy projekt ustawy o centralizacji VAT

Martyna Kalita, konsultant podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
5.08.2016 | Rzeczpospolita

Roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem przedawnia się z upływem 10 lat

Roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem przedawnia się z upływem 10 lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje odsetki za opóźnienie, roszczenie o odsetki należne w przyszłości, tj. takie, które stają się wymagalne po uprawomocnieniu się wyroku, ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Agnieszka Kosińska, radca prawny, biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
5.08.2016 | Rzeczpospolita

Komu członek zarządu spółki kapitałowej składa rezygnację z funkcji

Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane, z wyjątkiem przypadku spółki jednoosobowej, spółce reprezentowanej w tym zakresie przez innego członka zarządu lub prokurenta.

Małgorzata Justyńska, radca prawny, biuro Rödl & Partner Poznań. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
2.08.2016 | Rzeczpospolita

Centralizacja rozliczeń VAT w gminach

Samorządy gmin chcące dokonać korekty poprzednich okresów rozliczeniowych będą mogły same określić, który okres rozliczeniowy będzie pierwszym okresem korygowanym.

Marek Urbaniak, młodszy konsultant podatkowy w Rödl & Partner Warszawa ›››

 
Sierpień 2016 | Monitor Podatkowy

Stosowanie przepisów o tzw. zatorach płatniczych po 1.1.2016 r. przez spółkę, której rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Sierpień 2016 | Monitor Podatkowy

Rozliczenie kosztów podatkowych w przypadku sprzedaży środka trwałego sfinansowanego dotacją

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Lipiec 2016

22.07.2016 | Rzeczpospolita

Komu likwidator składa oświadczenie o rezygnacji

Nie jest skuteczne oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji o rezygnacji z pełnionej funkcji złożone jedynemu wspólnikowi tej spółki.

Jarosław Kamiński, Senior Associate, adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
22.07.2016 | Rzeczpospolita

Dorozumiana zgoda

Skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą zależy od zapewnienia mu możliwości zapoznania się z jej postanowieniami, które wyznaczają zakres jego solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Jagna Kowalczyk-Fudali, radca prawny Kraków Rödl & Partner ›››

 
22.07.2016 | Rzeczpospolita

Dorozumiana zgoda

Skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą zależy od zapewnienia mu możliwości zapoznania się z jej postanowieniami, które wyznaczają zakres jego solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Jagna Kowalczyk-Fudali, Senior Associate, radca prawny biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
8.07.2016 | Rzeczpospolita

Konsekwencje podziału spółki w procesie sądowym - wyrok Sądu Najwyższego

Podział przez wydzielenie pozwanej spółki w toku procesu nie skutkuje z mocy prawa następstwem procesowym spółki przejmującej w miejsce spółki dzielonej. Spółka przejmująca może wstąpić do postępowania w miejsce spółki dzielonej tylko za jej zgodą oraz za zgodą strony przeciwnej przy założeniu, że zobowiązanie będące przedmiotem procesu przypadło tej spółce w planie podziału.

Izabela Kwacz, prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
8.07.2016 | Rzeczpospolita

Kto obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym

Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z o.o. może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów. Objęcie udziałów przez osoby trzecie mogłoby być dokonane jedynie po uprzednim podwyższeniu kapitału zakładowego dokonanym poprzez zmianę umowy spółki (...)

Hanna Czapla, prawnik, biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
5.07.2016 | Gazeta Samorządu i Administracji

Kalendarium instrumentów wsparcia dla JST i nie tylko.

Katarzyna Adamiec, Senior Associate, zespół ds. Pomocy Publicznej biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
Lipiec 2016 | Monitor Podatkowy

Korzystanie z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń

Dorota Białas, doradca podatkowy, Associate Partner, kierownik Zespołu ds. SSE oraz Marcin Jędrysiak - biuro Rödl & Partner Wrocław. ›››

 
Lipiec 2016 | Monitor Podatkowy

Zmiana roku obrotowego w spółce komandytowo-akcyjnej w stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2013 r.

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Czerwiec 2016

27.06.2016 | Rzeczpospolita

Kiedy firma budowlana zapłaci VAT - interpretacja ogólna ministra finansów

Dla ustalenia powstania obowiązku podatkowego dla usługi budowlanej świadczonej dla konsumenta ważny jest moment wykonania prac. Gdy nabywcą jest podatnik, kluczową rolę odgrywa wystawiona we właściwym czasie faktura.

Monika Bartosiewicza, Senior Associate doradca podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
24.06.2016 | Rzeczpospolita

Zgoda inwestora nie musi być na piśmie

Forma pisemna pod rygorem nieważności zastrzeżona jest tylko dla umowy zawieranej przez wykonawcę z podwykonawcą, a zgoda inwestora na jej zawarcie może być wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia ją 
w sposób dostateczny. Inwestor nie może uchylać się od zapłaty za wykonane prace, zasłaniając się brakiem egzemplarza umowy wykonawcy z podwykonawcą.

Marta Skurska, radca prawny biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
24.06.2016 | Rzeczpospolita

Odszkodowanie za szkodę w czasie transportu międzynarodowego

Dobrawa 
Szymlik-Aksamit, LL.M., radca prawny, 
Rödl & Partner Warszawa Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
21.06.2016 | Rzeczpospolita

Centralizacja rozliczeń VAT w gminach

Weronika Ochnio, starszy konsultant podatkowy w Rödl & Partner w Warszawie. ›››

 
20.06.2016 | Gazeta Samorządu i Administracji

Centralizacja VAT wpłynie na zadania związane z dostarczaniem wody i usuwaniem nieczystości.

Michał Walczewski, starszy konsultant podatkowy w Rödl & Partner w Gliwicach ›››

 
17.06.2016 | Rzeczpospolita

Kiedy przedsiębiorca nie otrzyma koncesji

Tomasz Pleśniak, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze" . ›››

 
17.06.2016 | Rzeczpospolita

Przyznanie wspólnikowi majątku rozwiązywanej spółki

Marta Wiśniewska, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
10.06.2016 | Rzeczpospolita

W jakiej walucie należy ustanowić hipotekę - wyrok Sądu Najwyższego

Agnieszka Kosińska, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
10.06.2016 | Rzeczpospolita

Zbycie działki a prawo do odszkodowania za obniżenie jej wartości

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
7.06.2016 | Rzeczpospolita

Centralizacja rozliczeń VAT w gminach

Marek Urbaniak, młodszy konsultant podatkowy w Rödl & Partner w Warszawie. Artykuł ukazał się w rubryce "Centralizacja rozliczeń VAT w gminach ". ›››

 
5.06.2016 | Gazeta Samorządu i Administracji

Jak centralizacja VAT wpłynie na rozliczenia domów kultury.

Weronika Ochnio, starszy konsultant podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
3.06.2016 | Rzeczpospolita

Nieuprawnione używanie telefonu służbowego - wyrok Sądu Najwyższego

Dobrawa 
Szymlik-Aksamit, LL.M., radca prawny, 
Rödl & Partner Warszawa Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
3.06.2016 | Rzeczpospolita

Kiedy współużytkownik wieczysty będzie płacił inaczej

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Czerwiec 2016 | Monitor Podatkowy

Praktyczne problemy z proporcjonalnym rozliczeniem podatku VAT naliczonego

Monika Bartosiewicza, Senior Associate doradca podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Natalia Pielka, konsultant podatkowy w Rödl & Partner w Warszawie. ›››

 
Czerwiec 2016 | Monitor Podatkowy

Skutki podatkowe zmiany proporcji udziału w zysku spółki komandytowej

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Maj 2016

27.05.2016 | Rzeczpospolita

Nieuiszczona opłata legalizacyjna nie staje się zaległością - wyrok NSA

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
27.05.2016 | Rzeczpospolita

Kwalifikacja prawna umowy z trenerem

Patrycja Malesza, prawnik w warszawskim biurze Rödl & Partner ›››

 
24.05.2016 | Rzeczpospolita

Centralizacja rozliczeń VAT w gminach.

Martyna Kalita, konsultant podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "Centralizacja rozliczeń VAT w gminach ". ›››

 
20.05.2016 | Gazeta Samorządu i Administracji

Współpraca międzygminna a centralizacja rozliczeń VAT

Natalia Pielka, konsultant podatkowy w Rödl & Partner w Warszawie. ›››

 
20.05.2016 | Rzeczpospolita

Jak uchylić uchwałę wspólników spółki z o.o.

Jarosław Kamiński, Senior Associate, adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
20.05.2016 | Rzeczpospolita

Konsumenci: kiedy zapisy umowne mogą być kwestionowane

Karolina Sieraczek, Senior Associate, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
16.05.2016 | Rzeczpospolita

Specjalne strefy ekonomiczne: chronologiczne wykorzystywanie pomocy publicznej

Dorota Białas, doradca podatkowy, Associate Partner, kierownik Zespołu ds. SSE oraz Marcin Jędrysiak - biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "Specjalne Strefy Ekonomiczne". ›››

 
13.05.2016 | Rzeczpospolita

Jaka reprezentacja w sporze członka zarządu ze spółką

Hanna Czapla, prawnik, biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
10.05.2016 | Rzeczpospolita

Centralizacja rozliczeń VAT w gminach

Michał Walczewski, starszy konsultant podatkowy w Rödl & Partner w Gliwicach Artykuł ukazał się w rubryce "Centralizacja rozliczeń VAT w gminach ". ›››

 
6.05.2016 | Rzeczpospolita

Powołanie do zarządu osoby prawomocnie skazanej

Izabela Kwacz prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
6.05.2016 | Rzeczpospolita

Namiot to nie budowla

Dobrawa 
Szymlik-Aksamit, LL.M., radca prawny, 
Rödl & Partner Warszawa Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Maj 2016 | Monitor Podatkowy

Praktyczne problemy z proporcjonalnym rozliczeniem podatku VAT naliczonego

Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Kraków ›››

 
Maj 2016 | Monitor Podatkowy

Grant otrzymany przez naukowca w ramach programu „Mobilność Plus” a podatek dochodowy od osób fizycznych

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Kwiecień 2016

29.04.2016 | Rzeczpospolita

Kiedy wierzyciel zaskarży uchwałę zgromadzenia wspólników spółki

Tomasz Pleśniak, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze" ›››

 
29.04.2016 | Rzeczpospolita

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki: wspólnik może żądać wypłaty tylko od spółki

Marta Wiśniewska, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
22.04.2016 | Rzeczpospolita

Konsekwencje opóźnienia w zapłacie to nie tylko odsetki

Karolina Sieraczek, Senior Associate, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
22.04.2016 | Rzeczpospolita

Zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
20.04.2016 | Gazeta Samorządu i Administracji

Odpowiedzialność karno-skarbowa w związku z centralizacją rozliczeń VAT

Monika Bartosiewicz, Senior Associate doradca podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
20.04.2016 | Rzeczpospolita

Płacisz ryczałt od najmu, ryzykujesz spór z urzędem skarbowym

Komentarz Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy, Rödl & Partner Kraków do artykułu Monik Pogroszewskiej. ›››

 
19.04.2016 | Rzeczpospolita

Centralizacja rozliczeń VAT w gminach

Magdalena Jakubowska, konsultant podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
15.04.2016 | Rzeczpospolita

Los majątku spółki jawnej po jej likwidacji

Hanna Czapla, prawnik, biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
15.04.2016 | Rzeczpospolita

Od których rat odlicza się korzyść leasingodawcy

Sylwia Dąbrowska-Pacan, adwokat biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
8.04.2016 | Rzeczpospolita

Znaczenie wpisu do CEIDG

Monika Spotowska, adwokat, doradca podatkowy, Senior Associate, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
8.04.2016 | Rzeczpospolita

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania, który jest bezzasadny, nie tamuje umorzenia

Justyna Biskupska, radca prawny biuro Rödl & Partner Poznań. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
5.04.2016 | Rzeczpospolita

Rozpoczęcie procedury planistycznej nie oddziałuje na prawo własności

Natalia Pielka, konsultant podatkowy w Rödl & Partner w Warszawie. Artykuł ukazał się w rubryce "Centralizacja rozliczeń VAT w gminach ". ›››

 
1.04.2016 | Rzeczpospolita

Spółka osobowa odpowiada za czyny niedozwolone

Agnieszka Kosińska, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
1.04.2016 | Rzeczpospolita

Kiedy cena w przetargu może być zakwestionowana

Jagna Kowalczyk-Fudali, Senior Associate, radca prawny biuro Rödl & Partner Kraków. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Kwiecień 2016 | Monitor Podatkowy

Wydatki na nabycie usług gastronomicznych w trakcie spotkań biznesowych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Iwona Łaska-Rutkowska doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
Kwiecień 2016 | Monitor Podatkowy

Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej – kwalifikacja do źródła przychodów

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Marzec 2016

31.03.2016 | Rzeczpospolita

PIT: spółka wyręczy wspólnika w rozliczeniu z fiskusem

Monika Bartosiewicz, doradca podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
25.03.2016 | Rzeczpospolita

Firma bez nazwiska byłego wspólnika spółki z o.o.

Jarosław Kamiński, Senior Associate, adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
25.03.2016 | Rzeczpospolita

Zezwolenie na gazociąg uprawnia do wejścia na posesję

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
23.03.2016 | Rzeczpospolita

Rozliczenie ryczałtem to ryzyko dla informatyka

Komentarz Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Kraków. ›››

 
22.03.2016 | Rzeczpospolita

Centralizacja rozliczeń VAT w gminach – domy kultury

Weronika Ochnio, starszy konsultant podatkowy, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "Centralizacja rozliczeń VAT w gminach ". ›››

 
18.03.2016 | Rzeczpospolita

Nowy pracodawca nie będzie stroną umowy o zakazie konkurencji

Michał Prokop, Manager, adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
18.03.2016 | Rzeczpospolita

Jak ustalić cenę wykupowanej działki

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
11.03.2016 | Rzeczpospolita

Nabycia nieruchomości przy transgranicznym połączeniu spółek

Izabela Kwacz, prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
11.03.2016 | Rzeczpospolita

Księgowanie ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
09.03.2016 | Rzeczpospolita

Rozpoczęcie procedury planistycznej nie oddziałuje na prawo własności

Komentarz Jacek Puszczewicz, Starszy konsultant podatkowy biuro Rödl & Partner Warszawa ›››

 
4.03.2016 | Rzeczpospolita

Kiedy można odstąpić od sprzedaży nieruchomości

Karolina Sieraczek, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
4.03.2016 | Rzeczpospolita

Kiedy można umieścić reklamę na budynku

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Marzec 2016 | Monitor Podatkowy

Nagroda z zysku netto a koszt podatkowy

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Marzec 2016 | Monitor Podatkowy

Konwersja wierzytelności pieniężnej na udziały a przychód podatkowy

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Luty 2016

29.02.2016 | Rzeczpospolita

SSE: Zmiana statusu firm a wielkość zwolnienia strefowego

Michał Gosek Senior Associate, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Poznań. Artykuł ukazał się w rubryce "Specjalne Strefy Ekonomiczne". ›››

 
26.02.2016 | Rzeczpospolita

Skutki wyroku uznającego klauzulę za niedozwoloną

Marta Wiśniewska, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
26.02.2016 | Rzeczpospolita

Zakaz konkurencji bez wynagrodzenia a zasada swobody umów

Patrycja Malesza, prawnik biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
22.02.2016 | Rzeczpospolita

Grant dla naukowca z programu Mobilność Plus bez PIT

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
19.02.2016 | Rzeczpospolita

Użytkownik wieczysty może zrzec się swojego prawa

Tomasz Pleśniak, radca prawny we wrocławskim biurze Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze" ›››

 
19.02.2016 | Rzeczpospolita

Czy oddział firmy zagranicznej ma zdolność sądową

Jarosław Kamiński, Senior Associate adwokat, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
17.02.2016 | Rzeczpospolita

Księgowanie ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Miachał Barański, aplikant na biegłego rewidenta i starszy konsultant, audyt Rödl & Partner Warszawa ›››

 
12.02.2016 | Rzeczpospolita

Sąd ma prawo żądać od notariusza dokumentu

Agnieszka Kosińska, radca prawny biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
12.02.2016 | Rzeczpospolita

Poręczenie za długi szpitala może być nieważne

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
5.02.2016 | Rzeczpospolita

KRS: jakie dane o spółce sąd wykreśla z urzędu

Justyna Biskupska, radca prawny biuro Rödl & Partner Poznań. ›››

 
Luty 2016 | Monitor Podatkowy

Opcje na akcje a podatek dochodowy od osób fizycznych

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Styczeń 2016

31.01.2016 | Rzeczpospolita

Sprzedawca domowych dżemów i kiełbas skorzysta z niskiej stawki podatku

Szczygieł, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Kraków. ›››

 
29.01.2016 | Rzeczpospolita

Odszkodowanie w przypadku szkody w zabytku

Karolina Sieraczek biuro Rödl & Partner Wrocław. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
29.01.2016 | Rzeczpospolita

Kiedy trzeba zwrócić ulgę na lokal

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
22.01.2016 | Rzeczpospolita

Podstawa odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
22.01.2016 | Rzeczpospolita

Odpowiedzialność zarządu spółki za niezwoływania zgromadzenia wspólników

Hanna Czapla, prawnik w krakowskim biurze Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
15.01.2016 | Rzeczpospolita

Jaka reprezentacja wspólnoty w sprawie o ustalenie nieistnienia uchwały

Tomasz Pleśniak, radca prawny we wrocławskim biurze Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
15.01.2016 | Rzeczpospolita

Nieważność umowy sprzedaży wydzielonej działki w orzeczeniu Sądu Najwyższego

Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
8.01.2016 | Rzeczpospolita

Kiedy nabywa się status komandytariusza

Hanna Czapla, Prawnik, Biuro Rödl & Partner w Krakowie ›››

 
8.01.2016 | Rzeczpospolita

EPU: sąd nie wezwie do usunięcia braków formalnych pozwu

Marta Skurska, radca prawny biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Styczeń 2016 | Monitor Podatkowy

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w przypadku zawarcia z tym samym podmiotem powiązanym kilku umów na odrębne usługi

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Styczeń 2016 | Monitor Podatkowy

Wynagrodzenie komplementariusza będącego spółką kapitałową za prowadzenie spraw spółki komandytowej i jej reprezentację a koszty uzyskania przychodów.

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››