Kontakt
Aneta Majchrowicz-Bączyk

radca prawny
Partner
Phone: + 48 61 86 44 900
E-Mail

Zapraszamy członków zarządów spółek handlowych oraz pracowników kadry zarządzającej na szkolenie: Odpowiedzialność członków zarządu. Celem szkolenia jest omówienie zakresu i przesłanek cywilnoprawnej, karnoprawnej i karnoskarbowej odpowiedzialności członków zarządu. 

Na szkoleniu przedstawione zostaną w szczególności zagadnienia dotyczące:

  • odpowiedzialności członków zarządu wobec osób trzecich, w tym możliwości uwolnienia się od tej odpowiedzialności;
  • odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce, jak i wpływu absolutorium na tę odpowiedzialność;
  • odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe.

Omówimy także wybrane zagadnienia odpowiedzialności członków zarządu z zakresu rachunkowości, a także z zakresu prawa pracy w kontekście obowiązków członka zarządu jako pracodawcy oraz jako pracownika. Na spotkaniu poruszone zostaną również praktyczne aspekty odpowiedzialności w sytuacji kryzysu finansowego spółki, w tym zobowiązania członków zarządu i konsekwencje ich niewypełnienia w razie zaistnienia przesłanek ogłoszenia upadłości. Nadto udzielimy Państwu cennych wskazówek na przyszłość z zakresu działań, jakie zalecamy podejmować w celu możliwie szerokiego ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu. 

Program spotkania Odpowiedzialność członków zarządu:

I.  Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu 

  • Odpowiedzialności członków zarządu wobec osób trzecich
  • Odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce

II. Odpowiedzialność organizacyjna Zarządu
III. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe członków zarządu
IV. Odpowiedzialność karnoprawna i karno-skarbowa
V.  Odpowiedzialność wynikająca z ustaw szczególnych: 
VI. Możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności

Organizator: Rödl & Partner

Terminy i lokalizacje spotkań "Odpowiedzialność członków zarządu":

28.05.2015 - Poznań

Prelegent:
Małgorzata Justyńska, Doradca podatkowy

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Odpowiedzialność członków zarządu"

Zgłoszenia do dnia 25.05.2015 przyjmujemy: faksem + 48 61 864 49 01 lub mailowo agnieszka.ogorkiewicz@roedl.pro .

Koszt uczestnictwa, wszystkich wymienionych wyżej szkoleń wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.