Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

Celem każdego audytu jest wyrażenie opinii czy sprawozdanie finansowe danego przedsiębiorstwa jest we wszystkich istotnych aspektach przedstawione prawidłowo, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w kraju siedziby danej spółki. 

Usługi audytorskie świadczone przez nas obejmują badanie zapisów księgowych oraz inne czynności, które uznamy za konieczne, aby móc wyrazić taką właśnie opinię.

Priorytet dla nas stanowi zapewnienie sprawnego i skutecznego procesu badania Państwa przedsiębiorstwa. Z tego względu, Rödl & Partner stosuje podejście zorientowane na ryzyko. W naszym badaniu kładziemy szczególny nacisk na zrozumienie wewnętrznego systemu kontroli w stopniu umożliwiającym zaplanowanie badania i określenie charakteru, harmonogramu i zakresu czynności audytorskich, jakie musimy wykonać.

Nasza metodologia i standardy odpowiadają standardom krajowym i międzynarodowym. Pełną zgodność z tymi standardami nadzoruje i egzekwuje zarząd naszej korporacji oraz specjalistyczne komisje wspierające go na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Firma Rödl & Partner podlega regularnym przeglądom partnerskim oraz kontrolom przez instytucje branżowe na szczeblu krajowym. Przede wszystkim jednak przeprowadzamy regularne wewnętrzne oceny w ramach naszej ogólnoświatowej działalności w zakresie badania sprawozdań finansowych. Kontrola i ocena jakości przez zespół audytorski i/lub badanego klienta stanowią standardową praktykę w każdym oddziale Rödl & Partner na świecie.

Jakość usług zależy od ludzi a nie od programów komputerowych

W Rödl & Partner opracowaliśmy unikalny program szkoleniowy pod nazwą „The Campus”.

Nie szczędzimy środków na zapewnienie jednolitego poziomu jakości usług we wszystkich naszych oddziałach na świecie. The Campus to ogólnoświatowy, podyplomowy program służący kształceniu się i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Stanowi on połączenie sesji szkoleniowych przeprowadzanych na miejscu w naszym europejskim centrum szkoleniowym z programem realizowanym w formie e-learningu dopasowanym indywidualnie do każdego uczestnika. Cały program podlega nieustannej kontroli przez dedykowany zespół wykładowców szkoleniowych pracujących na stałe w naszym centrum.

Szkolenie wykracza poza wspólną metodologię i standardy techniczne stosowane do wszystkich naszych czynności audytorskich na świecie. Każdy specjalista zatrudniony w firmie Rödl & Partner uzyskuje także dogłębną znajomość potrzeb i oczekiwań wielonarodowych przedsiębiorstw w zakresie wymogów dot. zasad rachunkowości (polityki), sprawozdawczości i konsolidacji.

Wszystkie szkolenia skrojone są na miarę konkretnych potrzeb klientów na całym świecie. Ich zakres obejmuje:

  • sprawozdawczość wg krajowych i zagranicznych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości
  • sprawozdawczość wg MSSF 
  • niezależny przegląd systemów i procesów kontroli
  • audyt wewnętrzny
  • sprawozdawczość i zgodność z przepisami prawa 
  •  poprawa sprawozdawczości korporacyjnej