Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

Strukturę naszej działalności określiliśmy wiele lat temu jako multidyscyplinarną. Ostatnie zmiany ustawodawcze w wielu krajach słusznie skoncentrowane są na rozdzieleniu usług audytorskich od doradczych, świadczonych na rzecz spółek publicznych. Rödl & Partner jednak już znacznie wcześniej przyjął procedury zarządzania ryzykiem, które wykluczają ewentualny konflikt interesów. 

Na rzecz spółek handlowych, a w szczególności publicznych, które obsługujemy jako biegli rewidenci, firma Rödl & Partner nie świadczy żadnych usług mogących w jakikolwiek sposób powodować wystąpienie konfliktu interesów (Raport o przejrzystości, 30.03.2012). 

Większość naszych klientów to przedsiębiorstwa prywatne, których zarząd i właściciele często cenią sobie zintegrowane podejście obejmujące różne dyscypliny. Usługi multidyscyplinarne świadczymy zatem na rzecz spółek prywatnych, lecz w ścisłej zgodności z przepisami każdego kraju. Wszędzie tam, gdzie sytuacja tego wymaga, zapewniamy klientowi dostęp do najlepszych zewnętrznych doradców niezależnych partnerów.

Badanie sprawozdań finansowych w międzynarodowych przedsiębiorstwach jest procesem bardzo złożonym i przeprowadzamy je zgodnie z:

  • ustawą o rachunkowości, 
  • ustawą o biegłych rewidentach, 
  • normami zawodowymi określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 
  • Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Każdorazowo oświadczamy, że z naszej strony została zachowana bezstronność i niezależność od badanego podmiotu w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, opublikowanej 
w Dz. U. nr 121 poz. 591 z 1994 roku z późn. zm. oraz w zakresie określonym w art. 56 ustawy z dnia 07.05.2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 
o nadzorze publicznym (opublikowanej w Dz.U. 22.05.2009).

Jeśli badanie sprawozdań przeprowadza się wg wysokich standardów, wówczas takie badanie zwiększa wartość firmy Klienta. Z tego samego powodu, pomimo dużej presji ze strony większych spółek konkurencyjnych odmawiamy udziału w wyścigu mającym na celu wyłącznie zdobycie nowych klientów poprzez stosowanie jak najtańszych ofert. 

Nasi stali Klienci, a także wielu nowych, podzielają nasz pogląd.