Kontakt
Marzena Rączkiewicz

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 22 244 00 05
E-Mail

W dniu 10 grudnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa przewiduje m.in. objęcie od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym członków rad nadzorczych. Podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia stanowiłby przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek byłby podmiot, w którym działa rada nadzorcza. 

W uzasadnieniu do projektu ww. ustawy podkreślono, iż wraz z rozwojem rynku kapitałowego coraz liczniejsza staje się grupa członków rad nadzorczych, a więc osób, które ani nie świadczą pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie, ani nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej, a czerpią środki utrzymania z działalności o charakterze osobistym, polegającej na nadzorowaniu działalności różnych podmiotów i instytucji. Dodatkowo członkowi rady nadzorczej, będącemu zarazem pracownikiem spółki, nie przysługuje wynagrodzenie za pracę za czas zwolnienia od pracy niezbędny do uczestnictwa w posiedzeniach rady. Utratę wynagrodzenia za pracę powinno rekompensować osobno ustalane wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w radzie, które w obecnym stanie prawnym nie jest objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i rzutuje przez to na niższą wysokość możliwych do otrzymania świadczeń, po zaistnieniu określonego ryzyka ubezpieczeniowego.

Powyższa ustawa zakłada, że w przypadku osób będących członkami rad nadzorczych obowiązek ubezpieczenia będzie dotyczył wszystkich członków rad nadzorczych, którzy są wynagradzani z tego tytułu, bez względu na posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń i bez względu na fakt pobierania emerytury lub renty. Przyjęto, że będą oni podlegali ubezpieczeniom przez cały okres sprawowania funkcji odpłatnie, a zatem od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji, nie wcześniej jednak niż od terminu, w którym zaczął wykonywać tę funkcję odpłatnie.

Członkowie rad nadzorczych nie będą natomiast podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu i chorobowemu. 

Warto zatem już teraz przygotować się na zmiany, polegające na objęciu członków rad nadzorczych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Rödl & Partner pozostaje do Państwa dyspozycji i służy pomocą w powyższym zakresie.